Društvo distrofičara Zagreb - DDZ

ZAGREB MUSCULAR DYSTROPHY SOCIETY – DDZ

Partneri

Društvo distrofičara Zagreb je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

....

Osnovna podjela neuromišićnih bolesti


Primarni poremćaji perifernog motornog neurona
Bolesti ćelija prednjeg spinalnog roga (Spinalne mišićne atrofije)
Bolesti perifernih nerava (Neuropatije)
Poremećaji neuromišićne transmisije (Myasthenia gravis)
Primarni mišićni poremećaji (Miopatije)
 

Praktična klasifikacija neuromišićnih bolesti


Bolesti ćelija prednjih rogova kičmene moždine i motornih jedara kranijalnih nerava
Proksimalne spinalne mišićne atrofije
(Werdnig-Hoffmannova bolest-tip I; Intermedijerni oblik - tip II; Wohlfart-Kugelberg-Welanderova bolesti - tip III)
Distalne spinalne mišićne atrofije
Skapuloperonelana spinalna mišićna atrofija
Amiotrofička lateralana skleroza
Poliomyletis anterior acuta

Bolesti perifernih nerava
Hereditarne motorne i senzorne neuropatije
(Peronelane mišićne atrofije ili Charcot-Marie-Toothova bolesti
Metaboličke neuropatije
Toksične neuropatije
Neuropatije udružene sa infekcijama
Neuropatije udružene sa endokrinim bolestima
Hereditarne neuropatije sa sklonošću ka paralizama nakon pritiska
Neuralgička amiotrofija
Traumatski poremećaji nerava i nervnih korjenova

Tumori perifernih nerava
Bolesti neuromišićne transmisije
Myasthenia gravis
Lambert-Eatonov sindrom
Botulizam

Mišićne bolesti
Kongenitalne mišićne distrofije
Morfološki determinisane kongenitalne miopatije
Mišićne distrofije (Duchennova, Beckerova, Emery-Dreifussova, Faciskapulohumeralna, Pojasne mišićne distrofije)
Distalne miopatije, Okularne miopatije,
Miotonične bolesti
(Miotonična distrofija-Steinertova bolest; Kongenitalne miotonije-Thomsenova, Beckerova; Paramyotonia congenita, Neuromyotonia; Hondrodistrofična miotonija)
Periodičke paralize
Toksične miopatije
Endokrine miopatije
Nasljedne metaboličke miopatije
Inflamatorne miopatije